Klachtenreglement

Klachtenreglement Going Concern

Wat is een klacht
Een klacht is een uiting van onvrede door een belanghebbende over de dienstverlening van de re-integratie dienst in het algemeen of de handelwijze van een medewerker van de re-integratiedienst, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen.

Indienen van een klacht
Going Concern probeert de bij Going Concern aangesloten bedrijven en haar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Uw uiting van ongenoegen of klacht kunt u aan iedere medewerker van Going Concern kenbaar maken. Onze medewerker noteert uw klacht en draagt zorg voor een juiste afhandeling.

U kunt er ook voor kiezen uw klacht per e-mail in te dienen.
U kunt uw mail versturen naar info@goingconcern.nl.
Wij sturen u direct na ontvangst een ontvangstbevestiging.

Ontvangstbevestiging
Indien u een klacht heeft ingediend dan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontvangst van de klacht, wie de klacht in behandeling heeft en op welke termijn de klacht afgehandeld wordt.

Behandeling
De klacht wordt indien mogelijk binnen drie weken afgehandeld. Going Concern stuurt de klager een brief met vermelding van de klacht en de eventuele maatregelen. Indien behandeling van de klacht niet in de termijn van drie weken behandeld kan worden, wordt de klager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

1e beroepsmogelijkheid
Als de klager ontevreden blijft dan kan dit binnen één kalendermaand schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directeur van Arbo Concern, Going Concern is onderdeel van Arbo Concern. De klacht wordt dan opnieuw in behandeling genomen.

De klager wordt in de gelegenheid gesteld mondeling, telefonisch of tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Going Concern, de klacht nogmaals bij de behandelaar van de klacht toe te lichten. Indien voor beide partijen het noodzakelijk is, kan naast de behandelaar ook de medewerker op wie zich de klacht toespitst aanwezig zijn bij dit gesprek. Vervolgens wordt dit gesprek schriftelijk vastgelegd dat de klager gebruik heeft gemaakt van deze mondelinge procedure.
Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid dan ontvangt de klager binnen twee kalenderweken een definitieve beslissing van de directeur.

2e beroepsmogelijkheid
Indien de klager ook na de 1e beroepsmogelijkheid ontevreden blijft dan is er nog een laatste mogelijkheid om zich te beklagen. De klager kan zich dan wenden tot de Geschillencommissie Arbo-diensten in Den Haag. De klacht wordt dan volgens het reglement van die Geschillencommissie en op daarin aangegeven gronden behandeld.

Geschillencommissie Arbodiensten
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoonnummer 070-349 95 66

Tot slot
Indien u nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de medewerkers van Going Concern op telefoonnummer 071-401 81 41.

Going Concern doet er alles aan om uw klacht samen met u en in goed vertrouwen op te lossen. Onze medewerkers staan u graag te woord.
arrow_upward