Re-integratie 2e spoor

Kan uw langdurig zieke werknemer 
niet meer aan het werk binnen uw eigen organisatie?

Going Concern werkt beter!

Re-integratie
3e spoor

Re-integratie van oud-werknemers in de WIA maakt van alle partijen een winnaar!

Going Concern bespaart u op uw gedifferentieerde WGA premie!

Outplacement

Moet u afscheid nemen van een 
werknemer? Wij begeleiden hem of haar deskundig naar een nieuwe baan.

Going Concern werkt beter!

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Ons arbeidsdeskundig onderzoek 
geeft u zicht op de juiste richting voor de re-integratie.

Going Concern werkt beter!

UWV Naar-WERK
UWV Werk-FIT

Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheids- of Wajong uitkering? Klaar om
weer aan de slag te gaan? Wij helpen jou naar een nieuwe baan!
 

Zet met Going Concern samen de stap naar WERK!

Re-integratie 3e spoor

3e spoor omvat de re-integratie van (oud-)werknemers met een WIA/WGA uitkering. Deze (oud-)werknemers kosten u als werkgever en verzekeraar veel geld.

De consequenties voor u als werkgever als u geen Eigen Risicodrager WGA bent
Voor (oud-)werknemers die na de Poortwachterperiode in de WIA/WGA terecht komen, betaalt u als werkgever uiteindelijk alsnog de rekening. U bent immers nog tien jaar voor deze werknemers verantwoordelijk en dit merkt u aan uw gedifferentieerde WGA premie. Door deze instroom in de WIA/ WGA verhoogt het UWV/ Belastingdienst uw gedifferentieerde WGA premie. Omdat deze verhoging over de gehele loonkosten van al uw werknemers wordt berekend, gaat het om aanzienlijke bedragen.

De consequenties voor u als werkgever als u Eigen Risicodrager WGA bent
Heeft u risico particulier verzekerd (Eigen Risicodrager WGA) dan geldt feitelijk hetzelfde als hierboven. Uw verzekeraar zal, bij instroom WIA/ WGA, haar schadelast aan u doorberekenen door de premies voor deze verzekering aanzienlijk te verhogen.

In beide gevallen vaart uw organisatie er wel bij om (ex)werknemers in de WIA/ WGA ook te begeleiden/ re-integreren. Hierdoor bespaart u aanzienlijk op uw Gedifferentieerde WGA Premie (UWV) of de kosten voor uw Verzekeringspremie die uw WGA Verzekeraar u berekent. Voor deze zogenaamde re-integratie 3e spoor kunt u bij Going Concern terecht.

Re-integratie 3e spoor
Going Concern heeft een eigen methodiek ontwikkeld om de re-integratie 3e spoor succesvol te laten verlopen. Hierin staat de periodieke herbeoordeling van het dossier én de begeleiding (benutten restverdiencapaciteit) centraal.
Re-integratie 3e spoor bestaat uit twee onderdelen: Onderzoeksfase/ monitoring  en Begeleidingsfase.

Onderzoeksfase/ monitoring
In deze fase wordt (periodiek) gekeken naar de inzetbaarheid c.q. loonverlies van uw (oud-)werknemer. Uitgangspunt is of de inzetbaarheid van uw (oud-)werknemer met WIA/ WGA verbeterd of juist verslechterd is. Uw gedifferentieerde WGA premie wordt namelijk alleen verhoogd als uw (oud-)werknemer in de WIA (35-80% loonverlies) of in de WGA (80-100% loonverlies met kans op herstel) valt. Mocht bij onze beoordeling blijken dat er sprake is van een loonverlies lager dan 35% of blijkt dat er sprake is van volledige duurzaam arbeidsongeschiktheid dan behoort uw (oud-)werknemer in respectievelijk de WW of in de IVA. Wij zullen tegen de beschikking beroep aantekenen en/ of een herbeoordeling bij het UWV aanvragen. Hiermee wordt uw gedifferentieerde WGA premie verlaagd en/of vervalt de schade last voor uw verzekeraar waardoor u aanzienlijke premieverhogingen voorkomt.

Begeleidingsfase (re-integratieactiviteiten)
Mocht na onze herbeoordeling blijken dat uw (oud-)werknemer binnen de WIA kaders blijft (35-80% loonverlies) dan kunnen wij met onze re-integratie activiteiten de schadelast beperken. Vindt uw (oud-)werknemer met onze hulp werk waarmee zijn restverdiencapaciteit wordt benut dan wordt de schadelast voor UWV/ uw verzekeraar beperkt. Dit heeft een positief invloed op uw Gedifferentieerde WGA Premie c.q. uw WGA Verzekeringspremie.

Going Concern heeft ruime ervaring met de re-integratie van (oud-)werknemers naar een nieuwe baan met passende arbeid. Wij bieden een individueel traject, gericht op het benutten van de beschikbare mogelijkheden. Ook uw (oud-)werknemer is gebaat bij een dergelijk traject aangezien dit resulteert tot een actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Er zijn dus alleen maar winnaars!

Going Concern heeft een eigen methodiek om in drie fases de restverdiencapaciteit van uw (oud-)werknemer te benutten. Door deze methodiek wordt de kans op het vinden van een passende functie tot 75 procent vergroot!
1. Onderzoek
De eerste stap van ons re-integratietraject 2e spoor staat in het teken van de kennismaking met uw werknemer en het in kaart brengen van zijn of haar wensen, capaciteiten en perspectieven. Hiervoor nemen wij de tijd in twee persoonlijke gesprekken van ongeveer anderhalf uur.


Eerste gesprek

In het eerste gesprek met uw werknemer:
 
 • Maken we kennis en nemen we zijn/haar persoonsgegevens met hem/haar door
 • Leggen we uit wat de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA voor hem/haar betekent
 • Bespreken we wat we tijdens het traject van hem/haar verwachten en wat hij/zij van ons mag verwachten
 • Vertellen we hoe het verdere verloop van het traject eruitziet
 • Nemen we een toets af om de persoonlijkheid, competenties en/of beroepswensen van uw werknemer in kaart te brengen.


Tweede gesprek

Na ongeveer twee weken hebben we het tweede gesprek met uw werknemer. Daarin:
 
 • Bespreken we de uitslag van de toets
 • Praten we over de kennis en kunde die uw werknemer in huis heeft
 • Leggen we uit hoe hij/zij een goed curriculum vitae kan samenstellen en opmaken
 • Bepalen we welke functies voor hem/haar geschikt zijn
 • Bekijken we of hij/zij misschien bij- en/of omscholing nodig heeft.  


Altijd maatwerk

Natuurlijk kijken wij altijd naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van uw werknemer. Hier stemmen wij het traject nauwkeurig op af. Daarom kan een traject afwijken van de opbouw zoals we die hierboven schetsen.  
2. Training
In stap twee van het re-integratietraject 2e spoor staat het leren solliciteren centraal. Uw werknemer maakt zich de vaardigheden eigen die essentieel zijn voor het zoeken naar een baan. Dit gebeurt in twee bijeenkomsten van twee uur.
 

Vaardigheden 

In deze training leert uw werknemer onder meer:
 
 • Wat een sollicitatieplan is en hoe hij/zij dat (samen met de trainer) maakt
 • Hoe en waar hij/zij de vacatures vindt die passen bij zijn/haar wensen en mogelijkheden
 • Hoe hi/zij een goede sollicitatiebrief schrijft
 • Wat zijn/haar kwaliteiten zijn en hoe hij/zij die het beste overbrengt
 • Hoe hij/zij zich voorbereidt op een sollicitatiegesprek
 • Hoe hij/zij een sollicitatiegesprek voert
 • Hoe hij/zij zichzelf presenteert tijdens een sollicitatie


Begeleiding

Daarnaast begeleiden wij uw medewerker heel praktisch en doelgericht bij zijn/haar sollicitaties. Tegelijk houden we in de gaten of hij/zij zich voldoende inzet en kunnen we bijsturen als dat nodig is.


Maatwerk

Ook in deze fase van het re-integratietraject stemmen wij onze training af op de behoefte van uw werknemer. Zodat hij/zij de begeleiding krijgt die precies past bij zijn/haar wensen en capaciteiten.
3. Begeleiding
In dit onderdeel van het traject 2e spoor is de training afgerond en komt het erop aan dat uw werknemer zelf gaat solliciteren. Wij begeleiden hem daarbij op de manier die het beste bij zijn/haar capaciteiten past.


Zelfstandig solliciteren

Kan uw werknemer grotendeels zelfstandig solliciteren? Dan heeft hij/zij weinig ondersteuning nodig. Onze begeleiding heeft dan meer een controlerend karakter.


Actieve begeleiding

Er zijn ook werknemers die meer begeleiding nodig hebben bij het solliciteren. In dat geval ondersteunen wij uw werknemer ook bij de praktische kant van zijn/haar zoektocht naar werk.


Een passende functie gevonden…

Onze begeleiding houdt niet op zodra uw werknemer een passende functie gevonden heeft.
 
 • Wij nemen in de eerste periode regelmatig contact op met uw oud-werknemer om te horen hoe de nieuwe baan bevalt.
 • Uw werknemer kan ook op detacheringsbasis aan het werk bij een nieuwe werkgever. Wij geven graag advies over de (financiële) voordelen én de praktische uitwerking hiervan.


... of toch niet?

Vindt uw werknemer binnen twee jaar geen nieuwe baan, dan kan hij/zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aanvragen. Ook daarbij bieden wij u en uw werknemer ondersteuning en advies. Komt uw medewerker niet in aanmerking voor WIA? Dan neemt het UWV de begeleiding van ons over.


Re-integratieproducten 3e spoor van Going Concern


Monitoring Basis (jaarlijks tarief: 395 euro exclusief BTW)
Elke jaar controleren wij de belastbaarheidsstatus van uw WIA/ WGA (oud-)werknemer. Onze arbeidsdeskundige en bedrijfsarts maken een herbeoordeling van het dossier zodat u mogelijke onnodige schadelast voorkomt. De betreffende (oud-)werknemer wordt jaarlijks bij onze bedrijfsarts opgeroepen ter beoordeling van zijn/ haar belastbaarheid. Aan de hand van de opgemaakte FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) beoordelen onze Arbeidsdeskundigen of er sprake is van een veranderde toestand waardoor u eventuele schadelast kunt voorkomen. Dit resulteert in mogelijke verlaging van uw Gedifferentieerde WGA Premie c.q. uw WGA Verzekeringspremie.

Monitoring Intensief (jaarlijks tarief: 745 euro exclusief BTW)
Elke zes maanden controleren wij de belastbaarheidsstatus van uw WIA/ WGA (oud-)werknemer. Onze arbeidsdeskundige en bedrijfsarts maken een herbeoordeling van het dossier zodat u mogelijk onnodige schadelast voorkomt. De betreffende (oud-)werknemer wordt elk half jaar bij onze bedrijfsarts opgeroepen ter beoordeling van zijn/ haar belastbaarheid. Aan de hand van de opgemaakte FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) beoordelen onze Arbeidsdeskundigen of er sprake is van een veranderde toestand waardoor u eventuele schadelast kunt voorkomen. Dit resulteert in mogelijke verlaging van uw Gedifferentieerde WGA Premie c.q. uw WGA Verzekeringspremie.

Begeleiding/ re-integratie 3e spoor
Uw (oud-)werknemer wordt door onze re-integratiespecialisten actief begeleid naar passende arbeid. Dit traject bestaat uit:
- Onderzoeksfase (zie tekst 2e spoor)
- Activeringsfase
- Trainingsfase (zie tekst 2e spoor)
- Begeleidingsfase (zie tekst 2e spoor) Basis & Intensief

Tarieven:
Onderzoekfase & Trainingsfase: 1.245 euro
Begeleidingsfase Basis: 180 euro per maand
Begeleidingsfase Intensief: 360 euro per maand

Going Concern is er ook voor WGA Verzekeraars!
Als WGA verzekeraar kunt u natuurlijk ook bij Going Concern terecht. Door onze resultaatgerichte aanpak beperken wij uw schadelast. Going Concern beoordeelt uw dossiers en zo nodig starten wij actief de re-integratie op. Heeft u meerdere dossiers tegelijk dan doen wij u graag een interessant aanbod.

Arbo Concern heeft een eigen methodiek ontwikkeld om in stappen de restverdiencapaciteit te gaan benutten. De kans op het realiseren van een passende baan en het verdienen van een vast inkomen wordt door deze methodiek tot wel 75 procent vergroot. Hiermee beperken we de schadelast.
 

Re-integratie zonder zorgen

Wij nemen de zorg voor het traject 3e spoor graag van u over. Waarom zou u voor ons kiezen?
 
 • Wij nemen u alle werk uit handen zodat u er geen omkijken meer naar heeft
 • U profiteert van onze jarenlange kennis van de arbeidsmarkt
 • U profiteert van onze partners zoals psychologen, budgetspecialisten, therapeuten e.d.
 • Wij stemmen het traject nauwkeurig op de wensen en mogelijkheden van uw werknemer af
 • U krijgt een helder en overzichtelijk verslag van de voortgang van het traject
 • Uw (ex)werknemer krijgt individuele aandacht: één-op-één!
arrow_upward