Welke verantwoordelijkheden heeft u als eigenrisicodrager bij re-integratie?

01/11/2022 Preventie & Vitaliteit
Welke verantwoordelijkheden heeft u als eigenrisicodrager bij re-integratie?

Overweegt u om eigenrisicodrager te worden bij re-integratie, maar is het u nog niet helemaal duidelijk wat dit precies inhoudt? Welke voor- en nadelen heeft het? Welke soorten eigenrisicodragerschap zijn er eigenlijk? En welke verantwoordelijkheden brengen deze met zich mee voor u als werkgever? In deze blog proberen we u antwoorden te geven op deze belangrijke vragen en hopen we de keuze voor u iets makkelijker te maken.

Wat betekent het om re-integratie eigenrisicodrager te zijn?

Als eigenrisicodrager neemt u als werkgever de rol van het UWV voor een groot deel over wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. Dit houdt in dat niet het UWV maar u de uitkering van uw werknemer betaalt en dat u verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw werknemer. Daar staat tegenover dat u minder premie betaalt en meer invloed kunt uitoefenen op het beleid en de re-integratie van uw werknemer.

Er zijn drie uitkeringen waarbij u als werkgever eigenrisicodrager kunt zijn, namelijk: 

 • Ziektewet (ZW);
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA);
 • Werkloosheidswet (WW).

Voor de werkloosheidswet geldt dat werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs verplicht eigenrisicodrager zijn. Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager worden voor de WW. In deze blog zullen wij dan ook alleen ingaan op het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

Hieronder zetten wij voor u de beide vormen van eigenrisicodragerschap uiteen. We bespreken wat het inhoudt, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en hoe u eigenrisicodrager wordt.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Wat houdt het in?

Als één van uw werknemers ziek wordt, heeft u in principe de eerste twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Dit houdt in dat u het loon van uw werknemer doorbetaalt en verantwoordelijk bent voor de re-integratie. In sommige gevallen kunt een Ziektewet-uitkering aanvragen voor uw werknemer.

Wanneer u eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, gaat u zelf de Ziektewet-uitkering betalen voor uw werknemers die daar recht op hebben. U voert zelf uw preventie- en verzuimbeleid uit, in samenwerking met uw arbodienst. U bent tevens verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. 

 

Er zijn een aantal groepen (ex-)werknemers voor wie u, ook als eigenrisicodrager, de Ziektewet-uitkering niet hoeft te betalen. Voor deze groepen betaalt het UWV altijd de Ziektewet-uitkering. Het gaat om: 

 • Werknemers die ziek zijn door bevalling, zwangerschap of orgaandonatie;
 • Werknemers met een no-riskpolis, vanwege het feit dat zij een langdurige ziekte of handicap hebben. U heeft een bewijs van de no-riskpolis nodig wanneer u deze werknemers bij het UWV ziek meldt;
 • Werknemers die voldoen aan alle volgende criteria, en daarmee vallen onder de Compensatieregeling oudere werknemers: 
  • Bij u in dienst gegaan tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020;
  • Geboren vóór 1 januari 1962;
  • Vanuit de WW bij u in dienst gekomen;
  • Langer dan 52 weken een WW-uitkering ontvangen;
  • Op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar in dienst.

Welke verantwoordelijkheden heeft u?  

Bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet komen een aantal verantwoordelijkheden kijken. UWV controleert of u uw verantwoordelijkheden goed nakomt. Als dit niet het geval is, kan dit ertoe leiden dat het UWV alsnog de werkzaamheden van u overneemt en de kosten daarvan bij u in rekening brengt. 

Uw verantwoordelijkheden in het kort: 

 • U zorgt dat u zelf de kennis in huis heeft om de Ziektewet uit te voeren of u koopt deze in;
 • U beoordeelt of en hoe lang werknemers recht hebben op een Ziektewet-uitkering en hoe hoog deze is;
 • U bereidt beslissingen van het UWV over de Ziektewet voor, door deze aan te vragen bij het UWV;
 • U betaalt de Ziektewet-uitkering;
 • U zorgt voor verzuimbegeleiding en re-integratie;
 • U houdt een verzuimadministratie bij; 
 • U doet ziek- en betermeldingen bij het UWV. 

Hoe wordt u eigenrisicodrager Ziektewet?

Eigenrisicodrager wordt u door een aanvraag te doen bij de Belastingdienst. Er zijn jaarlijks twee momenten om te starten als eigenrisicodrager: op 1 januari en op 1 juli. Wel moet de aanvraag 13 weken daarvóór bij de Belastingdienst binnen zijn, dus vóór 1 april of vóór 2 oktober. Op dezelfde manier kunt u het eigenrisicodragerschap weer beëindigen.

Indien u startende werkgever bent, kunt u eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat u werkgever wordt. De aanvraag moet dan bij de Belastingdienst binnen zijn uiterlijk op het moment waarop een werknemer bij u in dienst treedt. 

Om eigenrisicodrager Ziektewet te worden, moet u aan deze voorwaarden voldoen: 

 • U heeft de afgelopen 3 jaar niet een eerder eigenrisicodragerschap Ziektewet beëindigd;
 • U heeft afspraken gemaakt over hoe de verzuimbegeleiding van zieke waerknemers eruit gaat zien en u hebt deze vastgelegd. Deze afspraken stuurt u mee met uw aanvraag bij de Belastingdienst.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Eigenrisicodrager WGA

Wat houdt het in?

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de WGA, betaalt u de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie voor (ex-)werknemers die arbeidsongeschikt raken. Dit geldt voor werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. Hier tegenover staat dat u een lagere arbeidsongeschiktheidspremie betaalt. Uw verantwoordelijkheid voor het uitkeren van de WGA-uitkering en de re-integratie van uw werknemer geldt voor de eerste 10 jaar. Daarna betaalt het UWV de uitkering. Zij worden dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie. U bent eigenrisicodrager voor zowel het vaste personeel als voor flexwerkers. Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij u in dienst zijn. Ook indien u het eigenrisicodragerschap beëindigt, blijft u verantwoordelijk voor de lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek werden toen u nog eigenrisicodrager was en daarna pas een WGA-uitkering kregen. 

WGA in het kort

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een onderdeel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), waarvoor werknemers verplicht verzekerd zijn. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die ingaat nadat een werknemer twee jaar ziek is. Dit wordt in principe uitgevoerd door het UWV en u betaalt hier als werkgever de WIA-premie voor. Deze bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, afhankelijk van het risico. 

De WIA bestaat uit: 

 • De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), bedoeld voor: 
  • Werknemers die voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
  • Werknemers die volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 
 • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

U kunt alleen eigenrisicodrager worden voor de WGA. Voor de IVA is dit niet mogelijk.

Welke verantwoordelijkheden heeft u? 

Ook als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u bepaalde verantwoordelijkheden, namelijk: 

 • Het uitbetalen van de WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemer;
 • Het betalen van de re-integratie;
 • Het re-integratieproces begeleiden en faciliteren;
 • In de gaten houden of uw werknemer zijn verplichtingen nakomt. 

Indien uw werknemer zich niet houdt aan zijn wettelijke verplichtingen, heeft u in het uiterste geval de bevoegdheid om een maatregel op te leggen. 

 

Uw werknemer moet zich aan de volgende verplichtingen houden: 

 • Hij moet er alles aan doen om passend werk te vinden;
 • Hij moet veranderingen in zijn situatie doorgeven aan het UWV. Denk aan veranderingen in gezondheid, inkomen, verhuizing, etc.;
 • Hij moet reageren op een eventuele oproep om bij de arts of arbeidsdeskundige langs te komen.

Indien u een conflict heeft met uw werknemer en jullie komen er samen niet uit, kunt u bij het UWV terecht voor hulp of een beoordeling van de situatie.

Hoe wordt u eigenrisicodrager WGA?

Om eigenrisicodrager WGA te worden, doet u een aanvraag bij de Belastingdienst. Net als bij de Ziektewet geldt ook hierbij dat er jaarlijks twee momenten zijn om ermee te starten of om het te beëindigen: op 1 januari en op 1 juli. De aanvraag moet 13 weken van te voren binnen zijn bij de Belastingdienst, dus vóór 1 april of vóór 2 oktober. Voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap geldt hetzelfde.

Als startende werkgever kunt u eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat u werkgever wordt.

Om eigenrisicodrager WGA te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U heeft een garantieverklaring van een erkende bank of verzekeraar. Hiermee kunt u aantonen dat u de financiële verplichtingen naar uw (ex-)werknemers kunt nakomen. De bank of verzekeraar verklaart dat deze namens u garant staat dat de WGA-uitkering betaald kan worden voor maximaal 10 jaar, zelfs wanneer u onverhoopt failliet gaat. U kunt hiervoor gebruik maken van de modelgarantieverklaring van de Belastingdienst.
 • U heeft de afgelopen 3 jaar niet een eerder eigenrisicodragerschap WGA beëindigd.

Is eigenrisicodragerschap voor u een goede keus?

Eigenrisicodrager worden kent voor- en nadelen. In het kort de voordelen: 

 • U betaalt minder premie aan het UWV. U betaalt alleen de basispremie en geen gedifferentieerde premie;
 • U heeft controle over verzuimpreventie-, begeleiding en re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte (ex-)werknemers;
 • U kunt het bespaarde geld investeren in een preventie- en/of vitaliteitsbeleid. U kunt ook wat geld apart zetten om eventuele verzuimkosten in de toekomst te kunnen betalen.

Het brengt ook wat uitdagingen met zich mee:

 • Het zorgt voor een uitbreiding van uw HR-takenpakket. U moet zorgen voor de benodigde kennis, een goede verzuimadministratie en wellicht uw contract met de arbodienst uitbreiden, om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen. Het kan zijn dat u hiervoor extra personeel moet aannemen.
 • Ondanks dat u een goede inschatting maakt van het risico, heeft u nooit 100% zekerheid over de toekomstige kosten voor eventuele zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. 

Om te bepalen of eigenrisicodragerschap voor u een verstandige keus is, moet u een aantal zaken tegen elkaar afwegen. U kunt de kosten ervan afzetten tegen de premies voor uw sector en de risicocijfers. Eigenrisicodragerschap is vooral voordelig als het verzuim in uw bedrijf laag is en de premies hoog. Aan de hand van de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunt u een berekening maken van de kosten die u evt. kunt besparen aan gedifferentieerde premie. 

Indien u eigenrisicodrager wordt, kunt er ook voor kiezen om bij een particuliere schadeverzekeraar een Ziektewet- of WGA-verzekering af te sluiten. Dit kan soms voordeliger zijn. Bij veel verzekeraars kunt u bovendien kiezen voor een zogenaamde tussenoplossing, waarbij u bijvoorbeeld een eigen risico neemt van twee weken. Dit kan u al een hoop geld besparen aan premies. UWV heeft een handige checklist ontwikkeld, die u kan helpen bij uw overweging om eigenrisicodrager te worden.

Als eigenrisicodrager neemt u als werkgever de rol van het UWV voor een groot deel over wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Takeaways

 • Eigenrisicodragerschap is mogelijk voor de Ziektewet en de WGA. Voor de WW is het verplicht voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs; voor overige werkgevers is het niet mogelijk.
 • Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor het uitbetalen van de uitkering en voor de re-integratie van uw werknemers.
 • Als eigenrisicodrager hebt u de regie over het verzuimbeleid en de re-integratie van uw werknemers.
 • Voor werknemers die ziek zijn door bevalling, zwangerschap of orgaandonatie, werknemers met een no-riskpolis en werknemers die vallen onder de Compensatieregeling oudere werknemers betaalt het UWV altijd de Ziektewet-uitkering. Ook indien u eigenrisicodrager bent.
 • Bij het eigenrisicodragerschap komen een aantal verantwoordelijkheden kijken. Het UWV controleert of u deze verantwoordelijkheden goed nakomt.
 • Uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer heeft ook een aantal verantwoordelijkheden. Indien u er samen met uw werknemer niet uitkomt, kunt u het UWV om hulp vragen.
 • Eigenrisicodrager wordt u door een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan op twee momenten in het jaar.
 • Eigenrisicodragerschap kent voor- en nadelen. Of het voor u een goede keus is, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van uw bedrijf en het risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.