Privacy reglement

GoingConcern

Privacy Reglement Going Concern, onderdeel van Arbo Concern BV.

Privacy Reglement van ‘Going Concern’ statutair gevestigd in Noordwijk (zh) verder te noemen GOING CONCERN.
Klik hier om dit bestand met formulier als pdf te downloaden.

Art.1. Algemene begripsbepalingen
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan toekent.
 
 1. Persoonsgegevens: Elk gegeven dat informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 2. Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt of worden gebruikt voor de uitoefening van de dienstverlening van GoingConcern.
 3. Verantwoordelijke: Going Concern (en haar directie).
 4. Beheerder van persoonsgegevens: Degene die onder verantwoordelijkheid Going Concern is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerkingen van persoonsgegevens.
 5. Gebruiker van persoonsgegevens: Degene die als medewerker, bewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te gebruiken.
 6. Medewerker: Alle personen, werkzaam bij Going Concern, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.
 7. Betrokkene: Degene van wie persoonsgegevens zijn opgenomen.
 8. Opdrachtgever: Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Going Concern een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
 9. Toegang tot persoonsgegevens: Het autoriseren van personen, werkzaam in de organisatie van Going Concern tot het kennis nemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.
 10. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden: Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten de organisatie van Going Concern.
 11. Derden: Alle ingehuurde en niet tot de organisatie behorende personen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van Going Concern.

Art.2. Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Going Concern.

Art.3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens,die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de opdrachtgevers overeengekomen dienstverlening.
 2. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.

Art. 4. Verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de persoonsgegevens waarop dit reglement van toepassing is, is omschreven in bijlage 1.
 
 1. In deze bijlage is onder meer aangegeven wie optreedt als beheerder en welke medewerkers de gegevens gebruiken. Deze bijlage vormt een onverbrekelijk geheel met dit reglement.
 2. De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn/Haar handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens, wordt beperkt door dit reglement.
 3. Going Concern is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. Going Concern is niet aansprakelijk, indien een opdrachtgever aansprakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 4. De verantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens op aan de beheerder.
 5. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij/Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Art.5. Toegang tot persoonsgegevens
 1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
 2. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij/zij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
 3. Derden die door Going Concern zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via de contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Art.6. Beveiliging van de persoonsgegevens
 1. Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd.
 2. De verantwoordelijke stelt, in overleg met de beheerder, beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op.

Art.7. Verstrekking van gegevens
 1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in artikel 7.3, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte schriftelijke toestemming van de betrokkene vereist.
 2. Binnen de organisatie van Going Concern kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan:
  • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding van of advisering over de betrokkene dan wel op andere wijze rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een concrete opdracht van de opdrachtgever;
  • Personen die belast zijn met de directe vakinhoudelijke begeleiding van de betrokkene of personen die betrokken zijn bij behandeling van klachten van de betrokkene;
  • De verantwoordelijke, in verband met zijn/haar algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.
 3. Buiten de organisatie van Going Concern kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan:
  • Opdrachtgevers in het kader van de overeengekomen dienstverlening;
  • Leveranciers voor zover deze gegevens nodig zijn voor een doelmatige uitvoering van de opdracht;
  • Personen die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, belast zijn met het onderhoud en de instandhouding van de apparatuur en programmatuur ten behoeve van de persoonsgegevens en indien voor zover toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor hun taakuitoefening;
  • Derden die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, werkzaamheden verrichten voor Going Concern en voor zover deze gegevens nodig zijn om een doelmatige uitvoering van de opdracht te realiseren.

Art.8. Inzage van opgenomen gegevens
 1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder. Deze geleidt het verzoek door naar de gebruiker, op wiens initiatief de betreffende gegevens zijn verzameld, diens waarnemer of opvolger.
 2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan. De door de betrokkene of zijn/haar gemachtigde gevraagde gegevens worden niet eerder verstrekt dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die de gegevens vraagt, de betrokkene of zijn/haar gemachtigde is. Dit dient plaats te vinden middels een deugdelijke legitimatie.
 3. De beheerder kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is wegens gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de organisatie van de verantwoordelijke daaronder begrepen.
 4. Voor de verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht.

Art. 9 Aanvulling, correctie, vernietiging opgenomen gegevens
 1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de beheerder wat de aan te brengen correctie behelst. De beheerder beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld, of diens waarnemer of opvolger, is gehoord.
 3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de beheerder de verzoeker schriftelijk of dan wel in hoeverre aan het verzoek tot correctie of vernietiging wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
 4. Vernietiging blijft achterwege indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 5. De beheerder draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of vernietiging zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. In geval van vernietiging van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene gegevens zijn vernietigd.

Art.10. Recht van verzet
 1. De betrokkene heeft recht op het laten blokkeren van persoonsgegevens voor zover deze worden gebruikt voor commerciële doeleinden om producten en diensten aan te bieden, het zogenaamde recht van verzet.
 2. De betrokkene tekent schriftelijk het recht van verzet aan bij Going Concern; Adres voor opgave bij Going Concern staat in de uiting vermeld.
 3. De betrokkene heeft het recht om verzet aan te tekenen. Hij/zij wordt hiervoor door Going Concern in de gelegenheid gesteld.
 4. Nadat het recht van verzet is aangetekend worden de gegevens direct geblokkeerd bij Going Concern.
 5. Going Concern controleert en blokkeert alle nieuwe cliënten op de reeds ingediende aanvragen tot het recht van verzet.

Art.11. Bewaartermijnen
 1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de persoons-gegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn 5 jaar (medische gegevens minimaal 15 jaar) na het laatste contact met de betrokkene/geregistreerde.
 2. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.
 3. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de bemiddeling van cliënten ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Art.12. Klachten
 1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.
 2. De verantwoordelijke zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. De beslissing is met redenen omkleed. De beslissing is zodanig geformuleerd dat ten aanzien daarvan beroep op het College bescherming persoonsgegevens of de rechter mogelijk is. De klacht wordt afgehandeld, overeenkomstig het klachtenreglement.

Art.13. Slotbepalingen
 1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens.
 2. Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de verantwoordelijke.
 3. Dit reglement is per 1 januari 2010 in werking getreden. Het reglement is bij GoingConcern in te zien. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

Bijlage 1

Verwerkingen van persoonsgegevens
Deze bijlage vormt een geheel met het privacyreglement van Going Concern. Going Concern kent elektronische en papieren gegevensverwerkingen. In beginsel wordt van iedere cliënt een elektronisch dossier aangelegd. Dit wordt vastgelegd in de computer. In sommige gevallen wordt tevens een papierendossier bijgehouden. Dat is met name voor het dagelijks gebruik.

Persoonsgegevens
Going Concern maakt gebruik van uw persoonsgegevens om aan u en onze opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. Deels ontvangen wij die persoonsgegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten. Deels worden persoonsgegevens verwerkt als gevolg van onze eigen dienstverlening. GoingConcern beschikt dus over persoonsgegevens op twee niveaus:
 • Gegevens die wij van een opdrachtgever ontvangen. Afhankelijk van de dienstverlening die Going Concern op contractuele basis aan een opdrachtgever levert, ontvangt Going Concern gegevens van een opdrachtgever. Enerzijds gaat het hierbij om namen, adressen en woonplaatsen, met mogelijk een aanvullend gegeven, maar in principe niet verschillend van de gegevens in een ‘telefoonboek’. Anderzijds gaat het om voor de opdracht noodzakelijke aanvullende gegevens. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw ingediende aanvraag of het bij de opdrachtgever reeds vastgelegde reïntegratie dossier. Er worden niet meer gegevens door een opdrachtgever aan Going Concern verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Een opdrachtgever is daarbij verplicht om deze doorzending van uw persoonsgegevens aan u te melden.
 • Gegevens als gevolg van de dienstverlening van Going Concern. Met de gegevens die wij van een opdrachtgever als basis ontvangen, ontwikkelen wij, vaak samen met u, nieuwe persoonsgegevens. Zo adviseren wij bijvoorbeeld aan een opdrachtgever aangaande verzuim en reïntegratie. Hierbij wordt vaak een (medische, psychologische of andere) diagnose gesteld. Maar wij onderhouden ook allerlei contacten met u en derden. Hierbij dient u te denken aan een werkgever of een opleidingsinstituut wanneer het bijvoorbeeld gaat om reïntegratie. Wanneer het gaat om zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan contact met een leverancier van zorgvoorzieningen. Al deze cliënten- en andere contacten worden vaak opgeslagen in de computer. Dit betekent ook dat u ons zelf persoonsgegevens verschaft, bijvoorbeeld wanneer u ons belt of ons op een andere wijze van informatie voorziet.

Gebruikers
Als gebruiker van persoonsgegevens worden aangemerkt: Artsen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiedeskundigen, psychologen, ergonomisch adviseurs, indicatieadviseurs, consultants, bedrijfstrainers, juridisch adviseurs, administratieve medewerkers en andere in de toekomst aan te stellen
beroepsmedewerkers. De gebruikers heeft de bevoegdheid gegevens te aan te vullen of te corrigeren, echter niet om gegevens te vernietigen. Correctie of vernietiging van persoonsgegevens is voorbehouden aan de beheerder.

Bijlage 2

Beheerder
Als beheerder van persoonsgegevens wordt aangemerkt:
 • Afdelingsmanagers van een zelfstandig opererende afdeling.
 • Ieder voor zich voor wat betreft de elektronische– en papierengegevens binnen zijn/haar afdeling respectievelijk zijn/haar zelfstandig opererende afdeling.
 • De beheerder wordt, voor wat de elektronische gegevens betreffen, ondersteund door het hoofd van de afdeling automatisering en de onder zijn/haar directe leiding werkzame medewerkers automatisering.

Elektronische gegevens
Alle gebruikers hebben toegang tot de elektronische gegevens met uitzondering van de medische gegevens. De medische gegevens zijn slechts toegankelijk voor diegenen die daarvoor zijn geautoriseerd. De beheerder en de medewerkers automatisering hebben, indien en voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, toegang tot alle elektronische gegevens inclusief de medische gegevens. Door middel van deze scheiding van functies wordt zorg gedragen voor een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens.

Papieren gegevens
De papieren gegevens worden opgeslagen in een dossier. De dossiers worden toegewezen aan een specifieke gebruiker of groep van gebruikers. Deze gebruikers, de waarnemers of opvolgers, zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van de dossiers die aan hem/haar zijn toegewezen. Andere medewerkers hebben slechts toegang tot deze dossiers voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.