UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever

10/11/2023 Preventie & Vitaliteit
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever

Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.

Wanneer komt het UWV in beeld? 

Het UWV heeft tijdens het eerste deel van het re-integratietraject nog nauwelijks een rol. Wanneer uw werknemer zich ziek meldt, gaat u samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie. Hierbij schakelt u ook de bedrijfsarts in. U volgt de stappen zoals die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Indien uw werknemer na 42 weken nog steeds ziek is, meldt u de werknemer ziek bij het UWV. 

Wat doet het UWV tijdens de re-integratie?

Nadat u uw werknemer heeft ziek gemeld bij het UWV krijgt u hiervan een bevestiging. U krijgt dan tevens informatie over de activiteiten die u en uw werknemer moeten ondernemen tijdens het tweede ziektejaar. 

 

Indien uw werknemer na anderhalf jaar nog niet (volledig) is gere-integreerd, maakt u een eindevaluatie. Deze voegt u toe aan het re-integratieverslag voor het UWV. 

 

In week 88 van de ziekteperiode ontvangt uw werknemer van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. U ontvangt een kopie van deze brief. Vanaf dit moment kan uw werknemer de aanvraag indienen. In de brief staat informatie over de WIA-aanvraag, alsook de uiterlijke datum waarop de aanvraag ingediend kan worden. 

Het UWV wanneer de re-integratie afloopt

Wanneer de re-integratie (bijna) afloopt, komt het UWV meer in beeld. Er worden een aantal stappen doorlopen: 

Het aanvragen van de WIA-uitkering

Nadat u en uw werknemer de brief hebben ontvangen over de aanvraag van de WIA-uitkering, moet u de aanvraag gaan voorbereiden. U verzamelt met uw werknemer alle benodigde documenten

 
 • De WIA-aanvraag.
 • Medische informatie. Deze ontvangt uw werknemer zelf van de bedrijfsarts, omdat u deze als werkgever niet mag inzien.
 • Het re-integratieverslag, met daarin: 
  • de probleemanalyse; 
  • het plan van aanpak;
  • de (eerstejaars)evaluatie;
  • het actuele oordeel van de bedrijfsarts;
  • de eindevaluatie.
 

Het re-integratieverslag mag door u of uw werknemer verstuurd worden naar het UWV. De medische informatie moet altijd door de werknemer zelf worden opgestuurd. Zorg dat alle informatie direct met de aanvraag verstuurd wordt, zodat die meteen in behandeling kan worden genomen.

Uw werknemer ontvangt binnen twee weken een bevestiging van de aanvraag.

Beoordelen van geleverde inspanning door werkgever en werknemer

Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en bepaalt aan de hand hiervan of u en uw werknemer beide voldoende inspanning hebben geleverd voor de re-integratie. Indien hier twijfels over zijn, wordt er contact opgenomen door het UWV. Als het UWV hierna concludeert dat er te weinig inspanning is geleverd door u en/of uw werknemer, kan dat gevolgen hebben:

Loonsanctie

Als u volgens het UWV te weinig heeft gedaan om de re-integratie te doen slagen, kan het UWV een loonsanctie aan u opleggen. Dat betekent dat u maximaal een jaar langer het loon van uw werknemer moet doorbetalen.

Weigeren WIA-uitkering

Heeft uw werknemer volgens het UWV te weinig inspanning geleverd om succesvol te re-integreren, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de toekenning van zijn WIA-uitkering. Deze kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 

Beoordelen van de WIA-aanvraag

Na het beoordelen van het re-integratieverslag en de geleverde inspanning, wordt beoordeeld of uw werknemer recht heeft op een WIA-uitkering: 

 
 • Uw werknemer wordt uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. Die beoordeelt welke mogelijkheden uw werknemer nog heeft om te kunnen werken. Tevens wordt door de arts ingeschat of de klachten tijdelijk of blijvend zijn.
 • Indien uw werknemer nog mogelijkheden heeft om te werken, wordt een afspraak ingepland bij de arbeidsdeskundige. Die bekijkt welk werk hij nog zou kunnen doen en wat hij daarmee zou kunnen verdienen. 
 • Het UWV beslist over de WIA-aanvraag. Uw werknemer krijgt een brief waarin staat of hij een WIA-uitkering krijgt en zo ja, welke: 
  • WGA-uitkering: deze krijgt hij indien hij 65% of minder van zijn oude loon kan verdienen en hij nu of in de toekomst wel kan werken.
  • IVA-uitkering: deze krijgt hij indien hij 20% of minder van zijn oude loon kan verdienen en hij zowel nu als in de toekomst (bijna) niet kan werken. 

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Uitzonderingen

Op bovenstaande werkwijze zijn een aantal uitzonderingen, waarbij u het UWV al in een vroeger stadium moet inschakelen:

Ziektewet-uitkering

Als uw werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering, moet u in principe de ziekmelding zo snel mogelijk doorgeven aan het UWV. De Ziektewet-uitkering wordt namelijk betaald door het UWV. Bent u te laat met de ziekmelding bij het UWV, riskeert u een boete van maximaal €455. Het aantal dagen dat u heeft om uw werknemer ziek te melden bij het UWV bij het recht op een Ziektewet-uitkering, is afhankelijk van de omstandigheden van uw werknemer. U vindt de verschillende omstandigheden en de bijbehorende termijnen op de website van het UWV.

Vervroegde WIA-aanvraag

Als uw werknemer (hoogstwaarschijnlijk) niet meer kan werken of niet meer beter wordt, kan hij vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. Dit kan alleen als de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat werken niet meer mogelijk is. Een vervroegde WIA-aanvraag kan ingediend worden vanaf 3 weken tot 68 weken na het begin van de ziekteperiode. Uw werknemer moet de verklaring van de bedrijfsarts naar het UWV sturen. 

 

Indien de WIA vervroegd wordt toegekend: 

 • heeft u geen re-integratieverplichtingen meer voor uw werknemer;
 • moet u het loon van uw werknemer blijven doorbetalen tot 2 jaar na de ziekmelding, na aftrek van de uitkering.

Aflopend contract

Indien het arbeidscontract van uw werknemer afloopt tijdens de ziekteperiode, meldt u de werknemer ziek bij het UWV. U doet dit op de laatste dag dat hij bij u in dienst is.

Wat kan het UWV nog meer betekenen?

Naast de vaste en verplichte onderdelen van re-integratie waarbij u het UWV moet betrekken, bent u in principe zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Wel zijn er verschillende manieren waarop het UWV u en uw werknemer kan helpen als dat nodig is. 

Deskundigenoordeel

Wanneer de re-integratie stagneert omdat u het niet eens bent met uw werknemer of twijfels heeft over bepaalde aspecten van het re-integratietraject, kunt u het UWV vragen om een deskundigenoordeel. U doet dat bijvoorbeeld als u wilt weten of bepaald werk passend is voor uw werknemer of wanneer u een oordeel wilt over uw inspanningen of die van uw werknemer.  

Vergoedingen

U kunt het UWV om een vergoeding vragen wanneer u aanpassingen moet doen aan de werkplek voor uw werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een aangepast toilet of een traplift.

 

Aan het krijgen van een vergoeding is een aantal voorwaarden. Het UWV zal beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet wanneer u de aanvraag heeft ingediend. Er wordt onder andere gekeken of de aanpassing die u wilt doen echt noodzakelijk is, in hoeverre het de waarde van uw bedrijfspand verhoogt, etc. 

Vergoedingen voor uw werknemer zelf

Ook uw werknemer kan vergoedingen aanvragen bij het UWV als hij bepaalde voorzieningen nodig heeft om zijn werk te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan orthopedische schoenen of een aangepast vervoermiddel. Het gaat hierbij om voorzieningen die uw werknemer zelf kan meenemen en eventueel ook bij een andere werkgever zou kunnen gebruiken. 

Wanneer de re-integratie (bijna) afloopt, komt het UWV meer in beeld.

Take-aways

 • Het UWV komt in principe pas in beeld na 42 weken ziekte van uw werknemer. U meldt hem dan ziek bij het UWV.
 • Het UWV geeft u informatie over wat u moet doen tijdens het tweede ziektejaar van uw werknemer.
 • Is uw werknemer na 88 weken nog steeds ziek en niet (volledig) gere-integreerd, dan kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen.
 • Het UWV beoordeelt of u en uw werknemer voldoende inspanning hebben geleverd voor de re-integratie. Zo niet, kan er ofwel een loonsanctie aan u worden opgelegd, ofwel kan de uitkering van uw werknemer (gedeeltelijk) worden geweigerd.
 • Indien u beide voldoende inspanning hebt geleverd, wordt beoordeeld in hoeverre uw werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Hiervoor wordt een afspraak ingepland met de verzekeringsarts van het UWV en eventueel daaropvolgend een afspraak met de arbeidsdeskundige.
 • Het UWV beslist of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt en zo ja, welke.
 • In sommige gevallen moet u het UWV al eerder (dus vóór 42 weken ziekte) inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer: 
  • uw werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering; 
  • uw werknemer in aanmerking komt voor een vervroegde WIA-aanvraag;
  • het arbeidscontract van uw werknemer afloopt tijdens de ziekteperiode.
 • Naast al het bovenstaande kan het UWV desgewenst helpen tijdens de re-integratie door het geven van een deskundigenoordeel of door het uitkeren van vergoedingen aan u en/of uw werknemer. 

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.