Werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts: hoe het kan helpen bij uw terugkeer naar het werk

19/05/2023 Preventie & Vitaliteit
Werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts: hoe het kan helpen bij uw terugkeer naar het werk

Als werknemer weet u vast en zeker van het bestaan van de bedrijfsarts. Misschien heeft u zelf weleens met hem of haar te maken gehad. Maar wat doet de bedrijfsarts allemaal en hoe kan hij helpen bij uw re-integratie? Dat bespreken we in deze blog.

Wat is een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een medisch specialist, waarbij u als werknemer terecht kunt voor alles wat te maken heeft met werk en gezondheid. De bedrijfsarts is meestal werkzaam bij een arbodienst, maar er zijn ook zelfstandige bedrijfsartsen.

Beschermde titel

Bedrijfsarts is een beschermde titel. Dat betekent dat niet iedereen zichzelf bedrijfsarts mag noemen. De bedrijfsarts heeft eerst een opleiding gedaan tot basisarts en daarna een vierjarige specialisatie tot bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is altijd BIG-geregistreerd.

Medische kennis

De bedrijfsarts heeft uitgebreide medische kennis, zowel van psychische als lichamelijke aandoeningen. Deze behandelt hij niet zelf, maar hij verwijst wel door indien dat nodig is. Ook kan hij goed inschatten welke invloed de verschillende aandoeningen hebben op iemands vermogen om te werken.

Neutraal en onafhankelijk

Uw werkgever betaalt de bedrijfsarts of de arbodienst waar hij in dienst is, maar hij werkt compleet neutraal en onafhankelijk. Dat betekent dat hij de belangen van zowel de werkgever als de werknemer in acht neemt en dat hij op de hoogte is van de rechten van beide. 

Communicatief sterk

De bedrijfsarts is veel bezig met bemiddelen, adviseren en samenwerken. Hij heeft contact met werknemers en werkgevers, maar hij pleegt ook overleg met bijvoorbeeld  ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordiging. 

Wat doet een bedrijfsarts?

Waarschijnlijk kent u de bedrijfsarts vooral als degene die contact met u opneemt indien u (voor langere tijd) bent ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft echter nog een aantal andere kerntaken:

Ziekteverzuimbegeleiding

De bedrijfsarts begeleidt ziek gemelde werknemers tijdens hun ziekteverzuim en re-integratietraject. Hij houdt contact met de werknemer en de werkgever over het verloop van de ziekte. Daarnaast adviseert hij over eventuele werkhervatting en aanpassingen die gedaan moeten worden op de werkvloer. 

Preventie

Naast de begeleidende taak tijdens ziekteverzuim, draagt de bedrijfsarts ook zo veel mogelijk bij aan het voorkomen van ziekteverzuim. Hij bezoekt bijvoorbeeld de werkvloer en voert gesprekken met werknemers die (nog) niet zijn ziekgemeld, zodat hij risico’s tijdig kan signaleren. Hij adviseert de werkgever over maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen. Daarnaast onderhoudt hij contact met andere betrokkenen op het gebied van preventie.

Keuringen en PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts. In sommige branches en bedrijven worden er meerdere verplichte of vrijwillige keuringen voor werknemers aangeboden; ook deze voert de bedrijfsarts uit. 

Signaleren van beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die geheel of voornamelijk wordt veroorzaakt door het werk. De bedrijfsarts is verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zo kunnen zij werken aan preventie, betere diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wanneer heeft u contact met de bedrijfsarts?

Wanneer u zich ziekmeldt, is uw werkgever verplicht een bedrijfsarts in te schakelen. Deze neemt dan contact met u op om uw ziekmelding en uw klachten te bespreken en in te schatten of en wanneer u weer aan het werk kunt. Bent u zes weken ziek, dan moet er een gesprek plaatsvinden tussen u en de bedrijfsarts om een probleemanalyse te maken. Gedurende uw gehele ziekmelding onderhoudt u contact met de bedrijfsarts.

 

Wat minder bekend is bij veel werknemers, is dat zij altijd contact kunnen opnemen met de bedrijfsarts. Ook als er geen sprake is van klachten of een ziekmelding. U kunt bij hem terecht met vragen of uw werk in relatie tot uw gezondheid. U kunt een afspraak maken of langsgaan op het spreekuur. U hoeft uw werkgever hier niet van op de hoogte te brengen.

Hoe helpt de bedrijfsarts bij de terugkeer naar het werk? 

De bedrijfsarts speelt een belangrijke en actieve rol in het re-integratietraject. Hij is bovendien betrokken bij een aantal stappen die volgens de Wet verbetering poortwachter moeten worden genomen. Denk aan:

Probleemanalyse

Na zes weken verzuim maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Dit doet hij aan de hand van de gesprekken die u met hem heeft gevoerd. Hij vermeldt hierin welke problemen de ziekte veroorzaakt voor het werk, welke herstelmogelijkheden er zijn en wanneer u naar verwachting weer zal terugkeren naar het werk. In de probleemanalyse vermeldt de bedrijfsarts niets over uw ziektebeeld.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak dat u met uw werkgever maakt, is voornamelijk gebaseerd op de probleemanalyse die de bedrijfsarts heeft gemaakt. Het beïnvloedt dan ook in grote mate het verdere verloop van het re-integratietraject. 

Advies

Gedurende het gehele integratietraject geeft de bedrijfsarts advies aan u en uw werkgever over of en hoe terugkeer naar het werk gerealiseerd kan worden. Bovendien is de bedrijfsarts de enige die mag bepalen of u als werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever kan en mag dat niet beoordelen.

Is het verplicht?

Ja, wanneer u zich ziekmeldt en de bedrijfsarts nodigt u uit voor een gesprek, dan bent u verplicht om daar gehoor aan te geven. U moet op de afspraak verschijnen, ook als u hiervoor moet reizen. Als dit moeilijk voor u is, kunt u met uw werkgever overleggen en zoeken naar een passende oplossing. Ook kunt u wellicht de reiskosten vergoed krijgen, afhankelijk van de cao die van toepassing is. 

Wat zijn uw rechten?

Als het op de bedrijfsarts aankomt, heeft u niet alleen plichten, maar ook een aantal rechten: 

Spreekuur 

Als werknemer heeft u het recht om de bedrijfsarts te bezoeken wanneer u dat wil, ook als u niet ziek bent. Bovendien heeft u hier geen toestemming van uw werkgever voor nodig en hoeft u hem hier ook niet van op de hoogte te stellen. 

Second opinion

Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts of u twijfelt aan de correctheid ervan, heeft u het recht een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts schakelt dan een andere, onafhankelijke bedrijfsarts in om u opnieuw te onderzoeken. Dit mag in principe niet geweigerd worden, tenzij hier zwaarwegende argumenten voor zijn. 

 

Als u twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts kunt u daarnaast ook een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het deskundigenoordeel van het UWV is bedoeld om het re-integratieproces soepeler te laten verlopen en is niet bindend.

Klachtenprocedure

De bedrijfsarts is verplicht een klachtenprocedure te hebben, zodat u een klacht kunt indienen als u dat nodig vindt. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij zelfstandig werken.

Privacy

Uw gesprekken met de bedrijfsarts zijn vertrouwelijk. De bedrijfsarts mag geen medische informatie of privé-informatie doorspelen naar uw werkgever. Hij mag uw werkgever alleen informeren over de verwachte verzuimduur en in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Hij mag ook advies geven over aanpassingen op de werkvloer. 

Bovendien mag de bedrijfsarts geen informatie opvragen bij uw (huis)arts zonder uw toestemming.

Als werknemer heeft u het recht om de bedrijfsarts te bezoeken wanneer u dat wil, ook als u niet ziek bent.

Take-aways

  • De bedrijfsarts is een medische professional, gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met werk en gezondheid.
  • De bedrijfsarts is onafhankelijk.
  • Naast verzuimbegeleiding werkt de bedrijfsarts aan verzuimpreventie, doet hij medische keuringen en signaleert en meldt hij beroepsziekten.
  • Wanneer u zich ziekmeldt, neemt de bedrijfsarts contact met u op, maar u mag zelf te allen tijde een afspraak maken met de bedrijfsarts. Ook als u niet ziek bent.
  • De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in het re-integratietraject. Hij is ook de enige die mag bepalen of en in hoeverre u arbeidsongeschikt bent.
  • Als u zich ziekmeldt, bent u verplicht gehoor te geven aan de oproep van de bedrijfsarts.
  • Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u te allen tijde toegang heeft tot een bedrijfsarts. 
  • U heeft recht op een second opinion als u het niet eens bent met de bedrijfsarts. U moet ook de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen.
  • De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag geen medische of privégegevens delen met uw werkgever.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.