Gedeeltelijke werkhervatting bij een nieuwe werkgever: wat zijn de mogelijkheden?

05/05/2023 Preventie & Vitaliteit
Gedeeltelijke werkhervatting bij een nieuwe werkgever: wat zijn de mogelijkheden?

U bent (voor langere tijd) ziekgemeld en u werkt nog aan uw herstel. U bent er nog niet helemaal, maar om uw herstel te bespoedigen, zou het mooi zijn als u het werk weer gedeeltelijk zou kunnen oppakken. Echter, uw werkgever kan u niet de werkomstandigheden bieden die u nodig hebt om op een goede en gezonde manier te re-integreren. En het is maar de vraag of dit in de toekomst wel mogelijk is. Wat nu? 

Wat is gedeeltelijke werkhervatting?

Gedeeltelijke werkhervatting houdt in dat u uw werkzaamheden weer gedeeltelijk oppakt. Het kan ook betekenen dat u uw werk weer voor een deel van de afgesproken uren hervat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u door de aard van uw ziekte (nog) niet uw volledige werkzaamheden kunt verrichten. Het kan ook zijn dat u weer stappen wilt maken richting werkhervatting en dat u uw uren geleidelijk opbouwt, in overleg met uw werkgever.

 

Wanneer u uw werk gedeeltelijk hervat, is dat omdat u als het ware weer gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. Gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bestaat voor de wet echter niet. Voor de wet bent u simpelweg ziek of niet ziek. Zolang u nog niet in staat bent de bedongen arbeid volledig uit te voeren, bent u voor de wet nog steeds ziek, oftewel arbeidsongeschikt. 

 

Dit betekent ook dat u volledig ziekgemeld blijft, terwijl u uw werkzaamheden weer gedeeltelijk hervat. Uw werkgever meldt u pas weer beter bij het UWV wanneer u uw volledige werkzaamheden weer hervat.

Bedongen arbeid

Bij bedongen arbeid gaat het om de werkzaamheden die in uw arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd, voor het aantal uren dat in uw arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Het kan zijn dat u in de praktijk meer uren werkt of andere (extra) werkzaamheden verricht. Stel dat u door ziekte deze extra werkzaamheden of uren niet meer kunt werken, maar nog wel de werkzaamheden en/of uren zoals die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. In dat geval bent u niet arbeidsongeschikt voor de wet. Als u de bedongen arbeid niet meer kunt uitvoeren door ziekte, wordt u gezien als arbeidsongeschikt. U heeft dan recht op doorbetaling van minimaal 70% van uw loon.

Re-integreren bij een nieuwe werkgever

Wanneer u voor langere tijd bent ziekgemeld, maakt u met uw werkgever een plan van aanpak om te re-integreren. Het uitgangspunt is dat u re-integreert bij uw eigen werkgever. Dat noemen we re-integratie eerste spoor.

Het kan zijn dat dit, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is. Dan moet u met uw werkgever gaan kijken naar mogelijkheden tot re-integratie buiten het bedrijf. We spreken dan over re-integratie tweede spoor

Re-integratie eerste spoor

Bij re-integratie eerste spoor maakt u met uw werkgever een plan om te re-integreren binnen uw eigen functie. Het kan ook zijn dat u door uw ziekte niet in staat bent om terug te keren in uw oude functie. In dat geval kunt u misschien terugkeren in een andere functie binnen het bedrijf. Of uw werkgever kan zorgen voor aangepaste werkzaamheden of een aangepaste werkplek. Dit valt allemaal onder re-integratie eerste spoor.

Re-integratie tweede spoor

Als blijkt dat re-integratie eerste spoor geen optie is, omdat uw werkgever u niet de juiste werkomstandigheden kan bieden, bent u verplicht om te zoeken naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever. Uw werkgever is verantwoordelijk voor het zoeken naar een andere werkgever. Van u als werknemer wordt hierin tevens een actieve houding verwacht.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Gedeeltelijke werkhervatting bij een nieuwe werkgever

Wat als u nog niet volledig hersteld bent, maar wel weer geleidelijk uw werkzaamheden en uren wilt opbouwen? Kan dit dan ook bij een andere werkgever? Het antwoord is ja. Dit kan, indien het er niet naar uitziet dat u in de toekomst uw werkzaamheden weer kan hervatten bij uw eigen werkgever. Wanneer u samen met uw huidige werkgever een nieuwe werkgever hebt gevonden, kunt u daar geleidelijk uw werkzaamheden opbouwen terwijl u nog ziek gemeld bent.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Wanneer u met uw werkgever tot de conclusie bent gekomen dat re-integratie eerste spoor geen optie is, moeten er een aantal vaste stappen worden ondernomen: 

 
 • Een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige legt in een verklaring vast dat het niet mogelijk is dat u re-integreert bij uw huidige werkgever. Dit gebeurt tussen 8 en 52 weken na de ziekmelding.
 • Uw werkgever geeft hierop een opdracht tot herplaatsing.
 • Het plan van aanpak wordt aangepast in uw re-integratiedossier. 
 • Samen met uw werkgever gaat u aan het werk om herplaatsing bij een andere werkgever te realiseren.
 • Wanneer u een nieuwe werkgever vindt die u passend werk kan bieden, wordt er een detacheringsregeling opgesteld. Uw werkgever doet dit samen met de nieuwe werkgever. 
 • Wanneer alle betrokkenen (uw oude werkgever, uw nieuwe werkgever en uzelf) tevreden zijn over het succes van de re-integratie, tekent u een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever.
 • Als het niet lukt om u binnen twee jaar te herplaatsen bij een nieuwe werkgever, vraagt uw werkgever voor u een WIA-uitkering aan. Indien het UWV oordeelt dat u en uw werkgever voldoende hebben gedaan om herplaatsing te realiseren, mag uw werkgever stoppen met het doorbetalen van uw loon. Het UWV beoordeelt of en in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. 
 • Re-integratie tweede spoor is een intensief traject, waarbij u te maken krijgt met verschillende soorten wet- en regelgeving. Meestal wordt er bij re-integratie tweede spoor dan ook een re-integratiebureau ingeschakeld. Bij een goed re-integratiebureau beschikken ze over de kennis en expertise die nodig is om het traject tot een goed einde te brengen, binnen afzienbare tijd.

Detachering

In principe is er bij re-integratie tweede spoor eerst sprake van detachering, voordat u echt in dienst treedt bij de nieuwe werkgever. Dat betekent dat u officieel nog in dienst bent bij uw oude werkgever. Deze betaalt u dan ook uw loon (deels) uit. Ook wanneer u nog ziek gemeld bent en gedeeltelijk weer aan het werk gaat bij de nieuwe werkgever, blijft u uw loon ontvangen van uw oude werkgever. Uw oude en nieuwe werkgever maken afspraken met elkaar over de vergoeding die de oude werkgever krijgt van de nieuwe werkgever. 

 

Indien u tijdens de detacheringsperiode weer volledig aan het werk kunt, wordt u volledig uitbetaald door uw oude werkgever. De loonkosten worden vergoed door uw nieuwe werkgever. 

De voordelen van detachering

Detachering als onderdeel van re-integratie heeft verschillende voordelen, zowel voor u als voor de oude en nieuwe werkgever. 

 

De drempel om u aan te nemen is een stuk lager voor uw nieuwe werkgever. Hij loopt geen financieel risico en kan eerst beoordelen hoe het gaat, zonder dat hij ergens aan vastzit. Bovendien kan hij aanspraken op de no-riskpolis wanneer u bij hem in dienst gaat. Als u in de eerste vijf jaar na indiensttreding ziek wordt, krijgt u een Ziektewet-uitkering die wordt betaald door het UWV. De werkgever hoeft dan dus geen loon door te betalen.

 

Doordat de drempel om u aan te nemen voor de nieuwe werkgever lager is, is het voor u gemakkelijker om een nieuwe werkplek te vinden. U behoudt bovendien de arbeidsvoorwaarden van uw oude werkgever. 

 

Ook voor uw werkgever is het voordelig, omdat hij de loonkosten drukt door u te detacheren.

Doordat de drempel om u aan te nemen voor de nieuwe werkgever lager is, is het voor u gemakkelijker om een nieuwe werkplek te vinden.

Take-aways

 • Bij gedeeltelijke werkhervatting pakt u uw werkzaamheden weer voor een deel op, al dan niet met de intentie om dit verder uit te bouwen.
 • Pas wanneer u uw werkzaamheden weer volledig kunt uitvoeren, wordt u beter gemeld bij het UWV. Tot die tijd blijft u volledig ziekgemeld voor de wet.
 • In eerste instantie probeert u te re-integreren bij uw eigen werkgever (re-integratie eerste spoor). Als dit niet mogelijk is, zoekt u naar een plek bij een andere werkgever (re-integratie tweede spoor).
 • Ook gedeeltelijke werkhervatting is mogelijk bij een andere werkgever. U kunt hier de uren en werkzaamheden verder opbouwen.
 • U wordt meestal eerst gedetacheerd voordat u echt in dienst gaat bij de nieuwe werkgever.
 • Deze periode van detachering kent verschillende voordelen voor de beide werkgevers en voor uzelf.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.