Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie

17/11/2023 Preventie & Vitaliteit
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie

Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.

Hoe ziet een re-integratietraject eruit?

Bent u langer dan twee weken ziek, moet u samen met uw werkgever gaan werken aan uw re-integratie. In eerste instantie probeert u te re-integreren binnen uw eigen functie bij uw eigen werkgever (re-integratie eerste spoor). Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan gaat u op zoek naar een functie bij een andere werkgever waarbinnen u kunt re-integreren (re-integratie tweede spoor). 

Wet verbetering poortwachter

Hoe uw re-integratie eruit ziet en welke stappen moeten worden ondernomen, is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is in het leven geroepen om de verzuimduur te verkorten en re-integratietrajecten efficiënter te laten verlopen, zodat zieke werknemers sneller weer aan het werk kunnen. 

Stappenplan

In de Wet verbetering poortwachter is een stappenplan vastgelegd, dat uw werkgever verplicht is samen met u te volgen. Grofweg bestaat dit uit de volgende stappen: 

 
 • Week 1: Uw werkgever meldt u ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst.
 • Week 6: De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse, uiterlijk zes weken na uw ziekmelding.
 • Week 8: Binnen acht weken stelt uw werkgever samen met u een plan van aanpak op. Hierin staat omschreven wat u en uw werkgever gaan doen om u weer aan het werk te krijgen.
 • Week 42: Uw werkgever meldt u ziek bij het UWV.
 • Week 44: U ontvangt van het UWV een bevestiging van uw ziekmelding en u krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden tijdens uw tweede ziektejaar.
 • Week 46-52: U maakt met uw werkgever een eerstejaarsevaluatie. Hierbij maakt u ook een plan voor het komende jaar. 
 • Week 91: U vraagt een WIA-uitkering aan. 
 

Naast bovenstaande stappen: 

 • komt u (minimaal) iedere zes weken met uw werkgever bij elkaar om de voortgang te bespreken;
 • kiest u samen met uw werkgever een casemanager; iemand die de uitvoering van het plan van aanpak bewaakt en begeleidt.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen bij re-integratie

Bij re-integratie komt een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen kijken, zowel voor uw werkgever als voor uzelf. 

Verantwoordelijkheden van uw werkgever

Uw loon doorbetalen

Uw werkgever is verplicht uw loon door te betalen voor minimaal 70%, voor een periode van twee jaar vanaf uw ziekmelding. Tijdens het eerste jaar mag dit bedrag niet onder het minimumloon uitkomen. Is dat wel het geval, is uw werkgever verplicht uw loon aan te vullen tot het minimumloon. Tijdens het tweede jaar mag het bedrag wel onder het minimumloon uitkomen. Als uw inkomsten daarmee onder het sociaal minimum komen, kunt u een toeslag aanvragen bij het UWV.

 

Het kan zijn dat er in uw CAO of arbeidsovereenkomst andere afspraken staan over het door te betalen loon, waardoor u recht heeft op meer dan 70% van uw loon. Controleer dit dus goed.

Inspanning leveren voor uw re-integratie

Uw werkgever moet zijn best doen om u succesvol te laten re-integreren. Dat betekent dat hij actief op zoek moet naar mogelijkheden om u binnen (of desnoods buiten) het bedrijf te laten re-integreren. Hij moet ervoor zorgen dat u hierbij de begeleiding krijgt die u nodig heeft, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden. Daarnaast wordt er van uw werkgever verwacht dat hij initiatief neemt om u passend werk aan te bieden wanneer hij die mogelijkheid heeft. 

Aanpassingen doen aan uw werkplek

Als het nodig is, moet uw werkgever aanpassingen doen aan uw werkplek. Hierbij wordt naar alle redelijkheid rekening gehouden met de grootte van het bedrijf en de middelen die uw werkgever tot zijn beschikking heeft om dit te doen.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Uw verantwoordelijkheden

Passend werk accepteren

Wanneer uw werkgever u passend werk aanbiedt, bent u verplicht om dit te accepteren. Passend werk betekent werk dat aansluit bij: 

 • uw functionele mogelijkheden; 
 • uw werkervaring;
 • uw salarisniveau;
 • uw opleiding.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met wat u mentaal en fysiek aankunt.

 

Hierbij geldt echter wel: hoe langer het verzuim duurt, hoe meer werk als passend wordt gezien. Na zes maanden verzuim wordt werk dat minder goed aansluit op bovenstaande punten ook steeds meer als passend gezien.

Inspanning leveren voor uw re-integratie

Ook van u wordt verwacht dat u inspanning levert voor en actief meewerkt aan uw re-integratie. Wat dit precies inhoudt, is afhankelijk van uw situatie. Het betekent in ieder geval dat u: 

 • één keer in de zes weken met uw werkgever bespreekt hoe de voortgang is; 
 • dat u meewerkt aan het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak; 
 • actief meedenkt over welk werk passend voor u is.

Uw herstel bevorderen

Er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om uw herstel te bevorderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u adviezen van artsen opvolgt en geen dingen doet die uw gezondheidssituatie verslechteren.

Wat als u niet (meteen) in uw eigen functie kunt terugkeren?

Re-integratie is er in eerste instantie op gericht dat u terugkeert binnen uw eigen functie bij uw eigen werkgever. Uw werkgever moet u de kans geven om te re-integreren binnen uw eigen functie. Soms blijkt dit echter niet mogelijk, doordat u door uw beperkingen uw functie (tijdelijk) niet meer goed kunt uitvoeren. In dat geval moet uw werkgever met u op zoek naar andere mogelijkheden om re-integratie mogelijk te maken: 

Werk(plek)aanpassingen

Als u met een aantal (kleine) aanpassingen wel in staat bent uw eigen functie uit te voeren en uw werkgever is redelijkerwijs toe in staat om deze aanpassingen te bewerkstelligen, dan moet hij dat doen. Uw werkgever moet zich zo goed mogelijk inspannen om de terugkeer naar uw eigen functie mogelijk te maken. Bij werk(plek)aanpassingen kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

 • een aangepast toilet;
 • aangepast meubilair;
 • aangepaste of kortere werktijden;
 • aangepaste werkzaamheden.

Werken op arbeidstherapeutische basis

Soms is het moeilijk in te schatten wat u precies aankunt qua werkzaamheden en uren. In dat geval kan het zinvol zijn om te beginnen met werken op arbeidstherapeutische basis. Werken op arbeidstherapeutische basis is een middel om te inventariseren wat u wel en niet aan kunt. Daarnaast kan werken op arbeidstherapeutische basis onderdeel zijn van het werken aan uw herstel. Werkritme opbouwen, aanwezig zijn op de werkvloer en contact hebben met collega’s kan een positieve invloed hebben op het herstel en het verloop van de re-integratie.

Re-integratie binnen een andere functie

Als het (nog) niet mogelijk is voor u om te re-integreren binnen uw eigen functie, bekijkt u met uw werkgever of er binnen het bedrijf een andere functie beschikbaar is waarbinnen u wel kunt re-integreren. U kunt dan uw werkzaamheden binnen een andere functie opbouwen, totdat u weer in staat bent om in uw eigen functie terug te keren. In sommige gevallen kunt u helemaal niet terug in uw eigen functie, door blijvende beperkingen. In dat geval kunt u blijvend re-integreren binnen een andere functie, mits daartoe de mogelijkheden bestaan binnen het bedrijf van uw werkgever.

Re-integratie tweede spoor

Heeft u met uw werkgever alle opties binnen het bedrijf geëxploreerd en blijkt het niet mogelijk om uw re-integratie binnen het bedrijf te realiseren? Dan moet u met uw werkgever gaan overwegen om re-integratie via het tweede spoor in te zetten. Bij re-integratie tweede spoor re-integreert u niet bij uw eigen werkgever, maar gaat u op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever. Een andere optie bij re-integratie tweede spoor is dat u een eigen bedrijf begint en re-integreert als zelfstandig ondernemer.

Werkritme opbouwen, aanwezig zijn op de werkvloer en contact hebben met collega’s kan een positieve invloed hebben op het herstel en het verloop van de re-integratie.

Take-aways

 • Re-integratie verloopt altijd volgens het stappenplan dat is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.
 • Bij re-integratie heeft uw werkgever een aantal verantwoordelijkheden. Hij betaalt uw loon door, moet zich voldoende inspannen om u op de werkvloer te laten terugkeren en moet eventueel aanpassingen doen aan uw werkplek.
 • Ook u als werknemer heeft verantwoordelijkheden. Zo moet u passend werk accepteren, eveneens voldoende inspanning leveren en werken aan uw eigen herstel.
 • Als het (nog) niet mogelijk is om te re-integreren binnen uw eigen functie, gaat u op zoek naar andere mogelijkheden om toch uw werkzaamheden weer op te bouwen. Dit kan zowel binnen als buiten het bedrijf van uw werkgever.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.