UWV Werkhervattingskas: informatie en verplichtingen voor werkgevers

12/05/2023 Preventie & Vitaliteit
UWV Werkhervattingskas: informatie en verplichtingen voor werkgevers

Als werkgever kunt u te maken krijgen met langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Als dit gebeurt, bent u na het doorbetalen van het loon voor de eerste twee jaar, nog tien jaar verantwoordelijk voor de Ziektewet- of WGA-uitkering van uw werknemer. Indien u deelneemt aan de publieke werknemersverzekeringen, worden de uitkeringskosten voor uw werknemers gefinancierd vanuit de Werkhervattingskas. Wat moet u als werkgever hierover weten?

De Werkhervattingskas

De Werkhervattingskas is onderdeel van de werknemersverzekeringen. Als werkgever betaalt u een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over iedere werknemer. Van de premie-opbrengsten worden de WGA- en Ziektewet-uitkeringen van arbeidsongeschikte werknemers betaald. 

Op welke uitkeringen is het van toepassing? 

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is opgebouwd uit twee onderdelen

 
 • Premie WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten); 
 • Premie ZW (Ziektewet).
 

We lichten deze hieronder verder uit.

WGA-uitkering

Wanneer een van uw werknemers zich ziekmeldt, moet u hem in principe de eerste twee jaar zijn loon voor minimaal 70% blijven doorbetalen. Dit percentage is in veel gevallen hoger, afhankelijk van de cao die van toepassing is. Na twee jaar kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) kent twee varianten: 

 

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Heeft betrekking op werknemers die gedeeltelijk (35-80%) of volledig (80-100%), maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor deze werknemers betaalt u wel gedifferentieerde premie Whk.

IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

Heeft betrekking op werknemers die volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor deze werknemers betaalt u geen gedifferentieerde premie Whk.

 

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas heeft dus alleen betrekking op de WGA-variant. Als uw werknemer na twee jaar ziekte een IVA-uitkering krijgt, heeft dit dan ook geen invloed op de premie die u moet betalen.

Ziektewet-uitkering

In sommige gevallen heeft uw werknemer recht op een Ziektewet-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werknemers die een tijdelijk contract hebben dat afloopt tijdens de ziekteperiode. Ook hiervoor betaalt u premie.

Hoe wordt de premie bepaald?

U ontvangt jaarlijks een beschikking, waarin de premies voor beide onderdelen (WGA en Ziektewet) afzonderlijk worden vermeld. De premie betaalt u over uw huidige loonsom, maar de percentages zijn gebaseerd op werknemers die twee jaar geleden ziek of arbeidsongeschikt waren en daarvoor een uitkering ontvingen.

 

De premie die betaald moet worden, verschilt dus per werkgever. Het UWV hanteert drie parameters om uw premie vast te stellen:

De totale loonsom

Allereerst wordt er gekeken naar de totale loonsom van uw bedrijf. Op basis van de grootte van uw loonsom wordt u ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever. Het UWV baseert de berekening op het gemiddelde premieplichtige loon, dat is berekend over alle Nederlandse werknemers. Daarop is de indeling als volgt:  
 

Totale loonsom

Kleine werkgever

Tot 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon

Middelgrote werkgever

25 tot 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon

Grote werkgever

Meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon

 

Ieder jaar wordt het gemiddelde premieplichtige loon bijgesteld. Voor 2023 is dit vastgesteld op €36.200. De indeling voor dit jaar ziet er dan als volgt uit:  
 

Totale loonsom

Kleine werkgever

Tot € 905.000 

Middelgrote werkgever

€ 905.000 - € 3.620.000

Grote werkgever

Meer dan € 3.620.000

 

Sectorale premie

Vervolgens kijkt het UWV naar de sector waarin uw bedrijf opereert. Per sector wordt een premiepercentage vastgesteld, gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat wordt uitgekeerd aan ZW- en WGA-uitkeringen. In totaal zijn er 69 sectoren met elk hun eigen premiepercentage.

 

In hoeverre de sectorale premie van invloed is op uw individuele premiepercentage hangt af van de grootte van uw bedrijf: 

 
 • Voor grote werkgevers is dit niet van invloed. Zij krijgen een individueel premiepercentage op basis van het risico op arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf.
 • Voor middelgrote werkgevers is het deels van invloed. Voor hen wordt de sectorale premie gecombineerd met de individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de invloed van de sectorale premie. 
 • Voor kleine werkgevers wordt alleen de sectorale premie toegepast. 
 

Het loont dan ook voor grote en middelgrote bedrijven om de uitkeringskosten laag te houden en te werken aan de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Op die manier houden zij de premie laag. 

Uitbetaalde ZW- en WGA-uitkeringen

Als laatste wordt gekeken naar de uitgekeerde ZW- en WGA-uitkeringen van twee jaar geleden. Deze cijfers worden meegenomen in het berekenen van de sectorale premies. Bij grote en middelgrote werkgevers worden de individuele gegevens van twee jaar geleden ook meegenomen. Zij krijgen op basis daarvan een individuele korting of opslag op het gemiddelde premiepercentage. Hierbij worden echter wel minimum- en maximumpremies gehanteerd.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wie betaalt de premie?

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het betalen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Wel mag u een deel van de premie voor de WGA inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Dit mag maximaal 50% van de premie zijn. U vermeldt dit op de loonstrook van uw werknemer. Let op: in sommige cao’s is het niet toegestaan de WGA-premie in te houden op het loon.

Voor de premie ZW is dit niet toegestaan; u moet deze als werkgever volledig betalen.

Is deelname voor werkgevers verplicht? 

Nee, u bent als werkgever niet verplicht om deel te nemen aan de werknemersverzekeringen. U kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. In dat geval wordt u eigenrisicodrager. 

Wat is eigenrisicodragerschap?

Als eigenrisicodrager neemt u voor een groot deel de rol van het UWV over wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt. U bent verantwoordelijk voor zowel het uitbetalen van de uitkering als voor de re-integratie van uw werknemer. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA, de ZW of beide. 

Welke verantwoordelijkheden heeft u als eigenrisicodrager?

Bij het eigenrisicodragerschap horen een aantal verantwoordelijkheden. U moet: 

 
 • de WGA- of Ziektewet-uitkering aan uw (ex-)werknemer uitbetalen;
 • de kosten voor de re-integratie betalen;
 • het re-integratieproces begeleiden en faciliteren;
 • controleren of uw werknemer zijn verplichtingen nakomt;
 • een verzuimadministratie bijhouden;
 • zorgen dat u de kennis in huis heeft om de Ziektewet of WGA uit te voeren, al dan niet door deze in te kopen;
 • beslissingen van het UWV over de Ziektewet voorbereiden, door deze aan te vragen bij het UWV;
 • ziek- en betermeldingen doen bij het UWV.

De voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap kent voor- en nadelen: 

De voordelen

 • U betaalt minder premie aan het UWV. U betaalt alleen de basispremie en geen gedifferentieerde premie;
 • U heeft controle over de verzuimpreventie, -begeleiding en re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte (ex-)werknemers;
 • U kunt het bespaarde geld investeren in een preventie- en/of vitaliteitsbeleid en op die manier het verzuim nog verder verlagen. 

De nadelen

 • Het zorgt voor een uitbreiding van uw HR-takenpakket. U moet zorgen voor de benodigde kennis, een goede verzuimadministratie en u moet wellicht uw contract met de arbodienst uitbreiden om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen. Het kan zijn dat u hiervoor extra personeel moet aannemen.
 • U heeft nooit 100% zekerheid over de toekomstige kosten voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De afweging maken

Of eigenrisicodragerschap voor u een goed idee is, is onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, het risico op arbeidsongeschiktheid van uw werknemers en uw unieke bedrijfssituatie. Over het algemeen geldt dat eigenrisicodragerschap een verstandige keuze is bij een laag verzuim en hoge premies. Om te berekenen hoeveel u kunt besparen aan premiekosten, kunt u gebruik maken van de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van het UWV. Tevens heeft het UWV een handige checklist gemaakt, die u kan helpen bij het maken van uw keuze.

 

Lees hier meer over eigenrisicodragerschap.

Het loont om de uitkeringskosten laag te houden en te werken aan de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Take-aways

 • De Werkhervattingskas heeft betrekking op de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de ZW (Ziektewet).
 • Uw premie wordt bepaald aan de hand van drie parameters: de totale loonsom van uw bedrijf, de sectorale premie en de uitgekeerde ZW- en WGA-uitkeringen.
 • U mag maximaal 50% van de gedifferentieerde premie WGA doorberekenen aan uw werknemer. De gedifferentieerde premie ZW mag u niet doorberekenen aan uw werknemer.
 • U kunt er ook voor kiezen niet deel te nemen aan de werknemersverzekeringen. In dat geval wordt u eigenrisicodrager.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.