Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek en hoe verloopt het?

05/07/2022 Preventie & Vitaliteit
Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek en hoe verloopt het?

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vraagt u zich af wat een arbeidsdeskundig onderzoek precies is? U kunt een arbeidsdeskundig onderzoek, oftewel een AO, inzetten om duidelijkheid te scheppen over praktische re-integratiemogelijkheden van uw werknemer. Een arbeidsdeskundige zal de mogelijkheden tot re-integratie onderzoeken bij uw bedrijf, en indien deze er niet zijn, bij potentieel nieuwe werkgevers. Met de bevindingen stelt de arbeidsdeskundige een rapport op met praktische vervolgstappen voor u en uw werknemer om de re-integratie spoedig tot een succesvol verloop te brengen. Hierbij worden ook rapportages van de bedrijfsarts meegenomen. Kortom, een AO brengt goed in kaart hoe u voor een zo effectief mogelijk re-integratietraject kunt zorgen en geeft u handvatten hiermee aan de slag te gaan. Het doel is u en uw werknemer tijd, energie en kosten te besparen en de begeleiding te geven die u nodig heeft.

Wat kunt u verwachten bij een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundige kijkt dus breed naar de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer, maar wat kunt u verwachten van het arbeidsdeskundig onderzoek? Op welke moeilijkheden krijgt u antwoorden en wat onderzoekt de arbeidsdeskundige specifiek? Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is samen te vatten in de volgende punten:

 • De mogelijkheden tot werk door uw werknemer worden in kaart gebracht, hun capaciteiten, skills en talenten, en wat ze mentaal en fysiek aankunnen.
 • Ook de beperkingen van uw werknemer worden inzichtelijk gemaakt, zodat u ook duidelijkheid krijgt over welke taken of welk werk niet mogelijk zal zijn.
 • De geschiktheid van de oude werkplek wordt onderzocht, zodat u goed weet of er mogelijkheden zijn deze aan te passen aan uw werknemer.
 • De restverdiencapaciteit van uw werknemer wordt onderzocht. Dat is een percentage dat uitdrukt hoeveel uw werknemer nog kan verdienen indien hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is verklaard.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Zit er al schot in de re-integratie van uw werknemer? Een arbeidsdeskundig onderzoek kan overbodig lijken wanneer u een redelijk conventioneel re-integratietraject met uw werknemer doorloopt, maar een AO kan ook veel voordelen hebben:

 • De arbeidsdeskundige draagt met het rapport van het AO bij aan het opbouwen van een re-integratiedossier van uw werknemer. Een uitgebreid re-integratiedossier is nodig om te kunnen aantonen dat u zich met voldoende inspanning heeft ingezet om uw werknemer terug de werkvloer op te helpen.
 • De arbeidsdeskundige is goed op de hoogte van de Wet verbetering poortwachter en zal de juiste en wettelijk verantwoorde vervolgstappen voor u uitkienen. Zo weet u zeker dat alles verloopt volgens de Arbowet en dat u geen potentiële boetes hoeft te verwachten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wanneer zet u een arbeidsdeskundig onderzoek in?

De voordelen van het arbeidsdeskundig onderzoek zijn breed, maar wanneer is dan het beste moment om dit onderzoek in te zetten? Indien u het te vroeg inzet kan het zijn dat het ziekteverloop nog erg veranderd waardoor de mogelijkheden tot re-integratie veel veranderen. Maar als u het te laat inzet, kan u veel tijd en geld verspillen aan een langdurig traject en wellicht overbodige kosten aan de verkeerde begeleiding. Dan zijn er ook situaties en momenten in het traject waarbij het een duidelijke, belangrijke stap is om een AO uit te laten voeren. In welke situaties kan u het beste een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten? 

 • Zit er onduidelijkheid in het verloop van de re-integratie, en wilt u graag weten waar u en uw werknemer aan toe zijn? Een AO kan elk moment van de re-integratie helderheid scheppen.
 • Hebben u en uw werknemer stroef contact en verschillen uw verwachtingen van elkaar? Dan kan een arbeidsdeskundige een neutrale derde zijn die de mogelijkheden goed in kaart brengt. Zo heeft u vervolgstappen die legitiem bevonden zijn door een externe, waarmee u uw werknemer ook kan motiveren dit traject op de juiste manier te volgen.
 • Wanneer de re-integratie niet soepel verloopt of zelfs vastloopt. Een re-integratietraject kan door verschillende redenen vastlopen, zoals door een conflict of een onverwachte wending in het ziekteverloop van uw werknemer. In deze gevallen kan een arbeidsdeskundige weer perspectief geven op praktische vervolgstappen en de uitkomsten.
 • Wanneer onduidelijk is wat voor werk uw werknemer zou moeten uitvoeren tijdens of na herstel, zeker wanneer blijkt dat terugkeer op de oude functie niet vanzelfsprekend is. Met een AO brengt u de capaciteiten en beperkingen van uw werknemer goed in kaart waardoor u een veel beter beeld krijgt in welk werk uw werknemer succesvol kan re-integreren.
 • Bij langdurig ziekteverzuim van uw werknemer en hij of zij aangeeft hun oude functie niet meer te kunnen oppakken. Hoe langer uw werknemer niet aan het werk is, hoe moedelozer de situatie kan worden. Een arbeidsdeskundige kan het traject weer even losschudden met positieve motivatie en een beeld scheppen van stappen die wél mogelijk zijn. 

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vraagt u zich af wat u kunt verwachten als u een arbeidsdeskundig onderzoek start en hoe het verloopt? Bij een AO onderneemt de arbeidsdeskundige verschillende stappen:

 • Bezoek aan de werkplek.
 • Gesprek met u waarbij u het traject bespreekt en uw verwachtingen.
 • Gesprek met uw werknemer waarbij ze het traject tot nu toe bespreken en de verwachtingen van uw werknemer.
 • Overleg met bedrijfsarts waarbij diens uitslagen en rapportages worden besproken en meegenomen in het verslag van het AO.
 • De arbeidsdeskundige stelt een functieanalyse op van uw werknemer. Hierbij worden de capaciteiten en beperkingen in kaart gebracht om helderheid en praktische mogelijkheden tot werk op te stellen.
 • Wanneer er sprake is van een tweede spoor traject, waarbij uw werknemer naar een nieuwe werkgever begeleidt wordt, wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld. Hierbij bekijkt de arbeidsdeskundige of dit traject zinvol zal zijn en of de kosten die u moet maken opwegen tegen de inspanning bij dit traject. Ook kijkt de arbeidsdeskundige of uw werknemer bemiddelbaar is, of anders bemiddelbaar gemaakt kan worden.
 • Al deze bevindingen vat de arbeidsdeskundige samen om hieruit een re-integratierapportage te maken. Hierin staan conclusies en advies over praktische vervolgstappen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met regels vanuit de Arbowet, maar ook uw bedrijf, en de bevindingen van de bedrijfsarts.
 • Uiteindelijk ontvangen zowel u als uw werknemer dit rapport om hiermee verder te gaan.

Welke vragen stelt de arbeidsdeskundige binnen het onderzoek?

Om de mogelijkheden tot werk bij uw werknemer te onderzoeken gaat de arbeidsdeskundige vier hoofdvragen af bij het onderzoek. Deze worden met de verschillende mogelijke stappen binnen het re-integratietraject onderzocht. Met een rapportage geeft de deskundige praktische vervolgstappen voor het beste traject dat uw werknemer kunt volgen. Dit zijn de volgende vragen:

 • Binnen het eerste spoor van het traject, waarbij werk binnen uw bedrijf wordt onderzocht:
  • Is het mogelijk voor uw werknemer om binnen zijn of haar oude functie terug te keren en te re-integreren op een gezonde en duurzame manier?
  • Indien dat lastig wordt, kan de oude functie van uw werknemer passend worden gemaakt zodat succesvolle re-integratie wel mogelijk is binnen deze functie?
  • Indien de eerste twee vragen negatief beantwoord worden, bestaan er mogelijkheden tot ander passend werk bij uw bedrijf?
 • Indien deze drie vragen met een nee beantwoord moeten worden, wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen een tweede spoor traject. Dit is de begeleiding van uw werknemer naar werk bij een nieuwe werkgever.
 • Binnen het tweede spoor traject, waarbij werk bij een nieuwe werkgever wordt onderzocht:
  • Bestaan er mogelijkheden voor passend werk bij een nieuwe werkgever voor uw werknemer, met het oog op de capaciteiten en beperkingen van uw werknemer?
  • Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om uw werknemer naar nieuw werk te begeleiden en welke praktische stappen kunt u daarvoor nemen?
  • Is uw werknemer bemiddelbaar of kan hij of zij bemiddelbaar gemaakt worden?

Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vraagt u zich af hoe snel u resultaten kunt verwachten met een arbeidsdeskundig onderzoek? Een arbeidsdeskundig onderzoek neemt meestal tussen de 4 en 6 weken tijd in beslag. Deze tijd is nodig om de verschillende kanten van de zaak te onderzoeken, maar ook om de mogelijkheden voor vervolgstappen in kaart te brengen.

Werkt uw werknemer niet goed mee aan het arbeidsdeskundig onderzoek?

Indien u moeilijkheden heeft in het contact met uw werknemer of uw werknemer motivatie mist, kan het lastig zijn voor hem of haar voldoende mee te werken met het AO. In dat geval heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Als uw werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie heeft u als werkgever het recht om de loondoorbetaling stop te zetten. Het is hierbij wel verstandig uw werknemer van tevoren op de punten te wijzen waarop hij of zij niet meewerkt zodat hij of zij zich kan verbeteren. Om de loondoorbetaling stop te zetten is het belangrijk deze stappen goed te documenteren zodat u deze keuze kan rechtvaardigen.
 • Werkt uw werknemer helemaal niet mee met de re-integratie? Dan kunt u dit ook aan UWV doorgeven. Als handhaving kan UWV uw werknemer korten op hun WIA-uitkering, of uw werknemer hiervan uitsluiten indien uw werknemer zeer buitensporig is geweest in zijn of haar laksheid.
 • Indien u of uw werknemer het niet eens is met de conclusie van het arbeidsdeskundig onderzoek heeft u beiden het recht een deskundigenoordeel aan te vragen. Indien de conclusie van het deskundigenoordeel stelt dat het AO goed is uitgevoerd en de bevindingen correct zijn, zijn er weinig gronden om hier rechtelijk tegenin te gaan.
Een arbeidsdeskundige zal de mogelijkheden tot re-integratie onderzoeken bij uw bedrijf, en indien deze er niet zijn, bij potentieel nieuwe werkgevers.

 Takeaways

 • Een arbeidsdeskundig onderzoek schept duidelijkheid als het gaat om de praktische re-integratiemogelijkheden van uw werknemer.
 • Een arbeidsdeskundige kijkt eerst naar re-integratiemogelijkheden binnen het eerste spoor traject. Indien dit niet mogelijk bevonden wordt, wordt gekeken of een tweede spoor traject zinvol zal zijn.
 • Als resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u een rapport met concrete vervolgstappen voor een effectieve en spoedige re-integratie.
 • U kunt een AO inzetten als de re-integratiemogelijkheden onduidelijk zijn, u stroef contact heeft met uw werknemer, of om nieuw perspectief binnen de re-integratie te geven.
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek neemt meestal tussen de 4 en 6 weken tijd in beslag.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.